User Tools

Site Tools


3443-s-omniki-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3443-s-omniki-la-gi [2018/11/07 17:12]
127.0.0.1 external edit
3443-s-omniki-la-gi [2018/11/27 10:22] (current)
thaoit
Line 41: Line 41:
  ​-->​  ​-->​
 </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​ </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +<​header>​ 
 +<​h1>​Samsung Đang Sử Dụng Smart Locks V&​agrave;​ Smart <a href="​http://​knstech.net">​Barcodes</​a></​h1>​ 
 +</​header>​ 
 +<div class="​itemBodyWrap">​ 
 +<div class="​itemBody">​ 
 +<​p><​img class="​qa-news-image"​ style="​display:​ block; margin-left:​ auto; margin-right:​ auto;" src="​https://​ww1.prweb.com/​prfiles/​2018/​11/​20/​15937785/​gI_59207_cellphone-communication-computer-241345-1.png"​ alt="​Điện thoại Samsung"​ width="​250"​ height="​166"​ /></​p>​ 
 +<div class="​news-image">​ 
 +<p class="​news-image-caption">​Samsung đang sử dụng Kh&​oacute;​a th&​ocirc;​ng minh kỹ thuật số v&​agrave;​ Smart Barcodes tr&​ecirc;​n Galaxy Tab A 8.0 mới được ph&​aacute;​t h&​agrave;​nh &​rdquo;</​p>​ 
 +</​div>​ 
 +<​blockquote class="​blockquote blockquote--lg quote-lines qa-news-quote"><​span class="​blockquote-text">​Giải ph&​aacute;​p th&​ocirc;​ng minh 360 độ được gh&​eacute;​p nối với m&​atilde;​ vạch th&​ocirc;​ng minh 3S, loại bỏ gian lận trả lại v&​agrave;​ cung cấp khả năng theo d&​otilde;​i v&​agrave;​ lịch sử mục ri&​ecirc;​ng lẻ.</​span></​blockquote>​ 
 +<​div>​ 
 +<p class="​article-date">​BENTONVILLE,​ Ark. (PRWEB)&​nbsp;​Ng&​agrave;​y 22 th&​aacute;​ng 11 năm 2018</​p>​ 
 +<p class="​responsiveNews">​Samsung,​ năm ngo&​aacute;​i,​ đ&​atilde;​ ra mắt mẫu Galaxy Tab A 8.0 "​hiện đại nhất.&​nbsp;​Ngo&​agrave;​i giao diện v&​agrave;​ cảm nhận cao cấp mới được thiết kế, c&​ugrave;​ng với m&​agrave;​n h&​igrave;​nh rộng v&​agrave;​ pin l&​acirc;​u d&​agrave;​i,​ Tab A 8.0 &​rdquo;​hiện được trang bị đầy đủ t&​iacute;​nh năng bảo vệ Kh&​oacute;​a th&​ocirc;​ng minh kỹ thuật số an to&​agrave;​n.</​p>​ 
 +<p class="​responsiveNews">​C&​agrave;​i đặt Smart Lock xảy ra trong qu&​aacute;​ tr&​igrave;​nh sản xuất, khiến m&​aacute;​y t&​iacute;​nh bảng kh&​ocirc;​ng hoạt động cho đến khi người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng mua.&​nbsp;​Nếu bị đ&​aacute;​nh cắp, Tab A 8.0 &​rdquo;​vẫn bị kh&​oacute;​a v&​agrave;​ ho&​agrave;​n to&​agrave;​n v&​ocirc;​ dụng đối với người phạm tội.&​nbsp;​Giải ph&​aacute;​p th&​ocirc;​ng minh 360 độ được gh&​eacute;​p nối với m&​atilde;​ vạch th&​ocirc;​ng minh 3S, loại bỏ gian lận trả lại v&​agrave;​ cung cấp khả năng theo d&​otilde;​i v&​agrave;​ lịch sử mục ri&​ecirc;​ng lẻ.</​p>​ 
 +<p class="​responsiveNews">​Samsung đang sử dụng Smart Locks v&​agrave;​ <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​Smart Barcodes</​a>​ tr&​ecirc;​n mẫu Tab A 8.0 &​rdquo;​để:</​p>​ 
 +<ul class="​releaseul">​ 
 +<​li>&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​loại bỏ tất cả lợi &​iacute;​ch cho người mua sắm</​li>​ 
 +<​li>&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​ho&​agrave;​n to&​agrave;​n từ chối c&​aacute;​c nỗ lực gian lận trả lại hiện tại v&​agrave;​ tương lai.</​li>​ 
 +</​ul>​ 
 +<p class="​responsiveNews">​Samsung Galaxy Tab A 8.0 &​rdquo;​l&​agrave;​ một tiến bộ c&​ocirc;​ng nghệ tr&​ecirc;​n nhiều bi&​ecirc;​n giới nhưng b&​acirc;​y giờ thực hiện điều đ&​oacute;​ hơn nữa với việc lắp đặt bảo vệ t&​agrave;​i sản Digital Safety.</​p>​ 
 +<p class="​responsiveNews">​Về DiSa: An to&​agrave;​n kỹ thuật số được th&​agrave;​nh lập năm 2007 với mục đ&​iacute;​ch duy nhất l&​agrave;​ gi&​uacute;​p c&​aacute;​c nh&​agrave;​ b&​aacute;​n lẻ v&​agrave;​ nh&​agrave;​ cung cấp loại bỏ / thu gọn h&​agrave;​nh vi trộm cắp tr&​ecirc;​n to&​agrave;​n thế giới.&​nbsp;​DiSa đ&​atilde;​ v&​agrave;​o Hoa Kỳ v&​agrave;​o năm 2014, với một kiểm tra cửa h&​agrave;​ng hạn chế.&​nbsp;​Sau khi thử nghiệm nghi&​ecirc;​m ngặt cho thấy kết quả t&​iacute;​ch cực, DiSa tung ra giải ph&​aacute;​p của m&​igrave;​nh cho tất cả c&​aacute;​c cửa h&​agrave;​ng v&​agrave;​o th&​aacute;​ng 5 năm 2016. DiSa tiếp tục thiết lập ti&​ecirc;​u chuẩn mới cho bảo vệ t&​agrave;​i sản kỹ thuật số 360 độ.&​nbsp;​Truy cập digital-safety.com để biết th&​ecirc;​m th&​ocirc;​ng tin.</​p>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
3443-s-omniki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/27 10:22 by thaoit