User Tools

Site Tools


3442-s-ng-tretya-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3442-s-ng-tretya-la-gi [2018/11/07 17:12]
127.0.0.1 external edit
3442-s-ng-tretya-la-gi [2018/11/27 10:26] (current)
thaoit
Line 36: Line 36:
  ​-->​  ​-->​
 </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​ </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +<​header>​ 
 +<​h1>​Zensar Được Xếp Hạng L&​agrave;​ Nh&​agrave;​ L&​atilde;​nh Đạo Trong Zinnov Zones Dịch Vụ Kỹ Thuật Số Trong <a href="​http://​knstech.net">​B&​aacute;​n Lẻ 2018</​a></​h1>​ 
 +</​header>​ 
 +<div class="​itemBodyWrap">​ 
 +<div class="​itemBody">​ 
 +<div class="​fastsocialshare_container fastsocialshare-align-left">​ 
 +<div class="​fastsocialshare-subcontainer">​ 
 +<div class="​fastsocialshare-share-fbl button_count">​ 
 +<div id="​fb-root"​ class="​ fb_reset">​ 
 +<​div>&​nbsp;​PRINCETON,​ NJ (PRWEB)&​nbsp;​ng&​agrave;​y 15 th&​aacute;​ng 11 năm 2018</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +<​div>​ 
 +<p class="​responsiveNews">​Zensar,​ một c&​ocirc;​ng ty dịch vụ c&​ocirc;​ng nghệ v&​agrave;​ giải ph&​aacute;​p kỹ thuật số h&​agrave;​ng đầu chuy&​ecirc;​n về hợp t&​aacute;​c với c&​aacute;​c tổ chức to&​agrave;​n cầu trong c&​aacute;​c ng&​agrave;​nh c&​ocirc;​ng nghiệp tr&​ecirc;​n h&​agrave;​nh tr&​igrave;​nh chuyển đổi kỹ thuật số của họ, đ&​atilde;​ được c&​ocirc;​ng bố ng&​agrave;​y h&​ocirc;​m nay n&​oacute;​ đ&​atilde;​ được xếp hạng l&​agrave;​ "​L&​atilde;​nh đạo"​ trong Zinnov Zones cho c&​aacute;​c dịch vụ kỹ thuật số trong b&​aacute;​o c&​aacute;​o b&​aacute;​n lẻ - 2018.&​nbsp;​Zinnov đ&​atilde;​ tiến h&​agrave;​nh ph&​acirc;​n t&​iacute;​ch 14 nh&​agrave;​ cung cấp dịch vụ trong kh&​ocirc;​ng gian n&​agrave;​y,​ đ&​aacute;​nh gi&​aacute;​ ch&​uacute;​ng trong c&​aacute;​c lĩnh vực kỹ thuật số v&​agrave;​ khả năng mở rộng tr&​ecirc;​n c&​aacute;​c lĩnh vực: B&​aacute;​n h&​agrave;​ng tổng thể, Tiếp thị v&​agrave;​ B&​aacute;​n h&​agrave;​ng,​ Hoạt động cửa h&​agrave;​ng,​ Quản l&​yacute;​ chuỗi cung ứng, Mua h&​agrave;​ng,​ Kinh nghiệm cửa h&​agrave;​ng v&​agrave;​ Thương mại trực tuyến.</​p>​ 
 +<p class="​responsiveNews">​Theo Zinnov, &​ldquo;​C&​aacute;​c <a href="​https://​poinkns.blogspot.com/">​nh&​agrave;​ b&​aacute;​n lẻ</​a>​ tr&​ecirc;​n to&​agrave;​n thế giới sẽ chi hơn 102 tỷ đ&​ocirc;​ la cho kỹ thuật số v&​agrave;​o năm 2018. Chi ti&​ecirc;​u kỹ thuật số b&​aacute;​n lẻ c&​oacute;​ thể tăng với tốc độ CAGR l&​agrave;​ ~ 21%, chạm 220 tỷ đ&​ocirc;​ la v&​agrave;​o năm 2022.&​rdquo;</​p>​ 
 +<p class="​responsiveNews">​Zinnov x&​aacute;​c định đầu tư kỹ thuật số v&​agrave;​o b&​aacute;​n lẻ như chi ti&​ecirc;​u kỹ thuật số, kỹ thuật ứng dụng v&​agrave;​ sản phẩm kỹ thuật số, đầu tư v&​agrave;​o c&​aacute;​c c&​ocirc;​ng nghệ hiện đại như IoT, AI / ML, Robotics v&​agrave;​ dịch vụ được quản l&​yacute;​ kỹ thuật số để đạt được trải nghiệm kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng tốt hơn. sản phẩm kỹ thuật số mới.</​p>​ 
 +<p class="​responsiveNews">​Sandeep Kishore, Gi&​aacute;​m đốc điều h&​agrave;​nh v&​agrave;​ Gi&​aacute;​m đốc điều h&​agrave;​nh,​ Zensar cho biết &​ldquo;​Số h&​oacute;​a tiếp tục th&​uacute;​c đẩy tương lai của B&​aacute;​n lẻ v&​agrave;​ Zensar l&​agrave;​ đi đầu trong đổi mới kỹ thuật số.&​nbsp;​Digital l&​agrave;​ ph&​acirc;​n kh&​uacute;​c ph&​aacute;​t triển nhanh nhất trong Zensar với doanh thu kỹ thuật số chiếm khoảng 44% tổng doanh số của ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i trong Q2.&​nbsp;​Ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i tiếp tục đầu tư đ&​aacute;​ng kể v&​agrave;​o c&​aacute;​c dịch vụ kỹ thuật số, mua lại ba c&​ocirc;​ng ty trong hai năm qua, gần đ&​acirc;​y nhất l&​agrave;​ Indigo Slate, một cơ quan kinh nghiệm kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng tại Seattle.&​nbsp;​Dịch vụ b&​aacute;​n lẻ kỹ thuật số l&​agrave;​ một thị trường tăng trưởng cốt l&​otilde;​i cho ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i v&​agrave;​ ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i rất vui mừng được Zinnov c&​ocirc;​ng nhận một lần nữa trong kh&​ocirc;​ng gian n&​agrave;​y. &​rdquo;</​p>​ 
 +<p class="​responsiveNews">​Praveen Bhadada, Trưởng nh&​oacute;​m Đối t&​aacute;​c &amp; Thực h&​agrave;​nh,​ Chuyển đổi kỹ thuật số, Zinnov n&​oacute;​i &​ldquo;​Zensar đ&​atilde;​ tập trung mạnh v&​agrave;​o Digital trong ph&​acirc;​n kh&​uacute;​c b&​aacute;​n lẻ v&​agrave;​ tiếp tục duy tr&​igrave;​ quỹ đạo tăng trưởng cao.&​nbsp;​C&​ocirc;​ng ty c&​oacute;​ lực lượng lao động kỹ thuật số c&​oacute;​ kinh nghiệm cao để cung cấp nhiều giải ph&​aacute;​p đa dạng cho kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng b&​aacute;​n lẻ của m&​igrave;​nh.&​nbsp;​Ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i cũng quan s&​aacute;​t thấy rằng Zensar đ&​atilde;​ ph&​aacute;​t triển một bộ mạnh mẽ của sở hữu tr&​iacute;​ tuệ kỹ thuật số (m&​aacute;​y gia tốc, khung, vv) cho ph&​eacute;​p n&​oacute;​ để phục vụ c&​aacute;​c y&​ecirc;​u cầu đa dạng của kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng b&​aacute;​n lẻ.</​p>​ 
 +<p class="​responsiveNews">​Durai Velan, Ph&​oacute;​ Chủ tịch v&​agrave;​ Gi&​aacute;​m đốc điều h&​agrave;​nh,​ Dịch vụ b&​aacute;​n lẻ v&​agrave;​ ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng,​ Zensar n&​oacute;​i th&​ecirc;​m &​ldquo;​Zensar được định vị duy nhất l&​agrave;​ đối t&​aacute;​c kỹ thuật số đầy đủ dịch vụ h&​agrave;​ng đầu cho một số thương hiệu b&​aacute;​n lẻ dễ nhận biết nhất tr&​ecirc;​n thế giới.&​nbsp;​Đ&​aacute;​nh gi&​aacute;​ của ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i l&​agrave;​ &​ldquo;​L&​atilde;​nh đạo&​rdquo;​ trong c&​aacute;​c dịch vụ kỹ thuật số Zinnov Zones trong b&​aacute;​o c&​aacute;​o b&​aacute;​n lẻ phản &​aacute;​nh sự tin tưởng m&​agrave;​ kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng của ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i c&​oacute;​ trong ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i để gi&​uacute;​p họ lập kế hoạch, thiết kế v&​agrave;​ thực hiện trải nghiệm kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng đặc biệt khi ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i hợp t&​aacute;​c c&​ugrave;​ng h&​agrave;​nh tr&​igrave;​nh chuyển đổi kỹ thuật số của họ</​p>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
3442-s-ng-tretya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/27 10:26 by thaoit