User Tools

Site Tools


3419-s-i-thanh-h-u-la-gi

Sái Thanh hầu
蔡聲侯
Vua chư hầu Trung Quốc (chi tiết...)
Vua nước Sái
Trị vì 471 TCN - 457 TCN
Tiền nhiệm Sái Thành hầu
Kế nhiệm Sái Nguyên hầu
Thông tin chung
Hậu duệ Sái Nguyên hầu
Tên thật Cơ Sản (姬產)
Thụy hiệu Thanh hầu (聲侯)
Thân phụ Sái Thành hầu
Mất 457 TCN
Trung Quốc

Sái Thanh hầu (chữ Hán: 蔡聲侯; trị vì: 471 TCN-457 TCN[1]), tên thật là Cơ Sản (姬產), là vị vua thứ 23 của nước Sái – chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Sái Thanh hầu là con của Sái Thành hầu - vua thứ 22 nước Sái. Năm 472 TCN, Sái Thành hầu mất, Cơ Sản lên ngôi, tức là Sái Thanh hầu.

Sử sách không ghi chép sự kiện xảy ra liên quan tới nước Sái trong thời gian ông làm vua.

Năm 457 TCN, Sái Thanh hầu mất. Ông ở ngôi được 15 năm. Con ông là Sái Nguyên hầu lên nối ngôi.

  • Sái Nguyên hầu
  • Sái Thành hầu
  • Sử ký Tư Mã Thiên, thiên:
    • Quản Sái thế gia
  1. ^ Sử ký, Quản Sái thế gia
3419-s-i-thanh-h-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)