User Tools

Site Tools


3393-ropczyce-la-gi

Ropczyce là một thị trấn thuộc huyện Ropczycko-sędziszowski, tỉnh Podkarpackie ở đông-nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 47 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 15369 người và mật độ 326 người/km².[1]

3393-ropczyce-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)