User Tools

Site Tools


3373-rawa-mazowiecka-la-gi

Rawa Mazowiecka là một thị trấn thuộc huyện Rawski, tỉnh Łódźkie ở trung tâm Ba Lan. Thị trấn có diện tích 14 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 17508 người và mật độ 1226 người/km².[1]

3373-rawa-mazowiecka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)