User Tools

Site Tools


3340-qu-n-i-nh-n-d-n-l-o-la-gi

Quân đội Nhân dân Lào là tên gọi của lực lượng vũ trang chính quy Lào, có trọng trách bảo vệ đất nước. Được xem là kế thừa từ Quân đội Hoàng gia Lào sau năm 1975, bên cạnh các lực lượng thuộc quân chủng hợp thành, 2 quân chủng còn lại là Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Lào và Thủy quân Nhân dân Lào.

Thành lập từ năm 1975,quân đội Nhân dân Lào được kế thừa từ Quân đội Hoàng gia Lào.Và kể từ sau năm 1975,Quân đội nhân dân Lào đã tham gia vào một số trận đánh như chiến tranh biên giới Lào - Thái Lan từ tháng 12 năm 1987 đến tháng 2 năm 1988,chiến dịch Đông Tiến II từ 18 tháng 7 năm 1987 đến 28 tháng 8 năm 1987

  • 81mm [1]
  • 82mm [1]
  • Súng cối M1938[1]
  • Súng cối 160mm M1943[1]
  • Súng cối 4,2 inch M2
3340-qu-n-i-nh-n-d-n-l-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)