User Tools

Site Tools


3325-przysucha-la-gi

Przysucha là một thị trấn thuộc huyện Przysuski, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 7 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 6154 người và mật độ 877 người/km².[1]

3325-przysucha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)