User Tools

Site Tools


3316-prudnik-la-gi

Prudnik là một thị trấn thuộc huyện Prudnicki, tỉnh Opolskie ở nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 20 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 22514 người và mật độ 1098 người/km².[1]

3316-prudnik-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)