User Tools

Site Tools


3315-pruchnik-la-gi

Pruchnik là một thị trấn thuộc huyện Jarosławski, tỉnh Podkarpackie ở đông-nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 20 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 3678 người và mật độ 185 người/km².[1]

3315-pruchnik-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)