User Tools

Site Tools


3298-podd-bice-la-gi

Poddębice là một thị trấn thuộc huyện Poddębicki, tỉnh Łódźkie ở trung tâm Ba Lan. Thị trấn có diện tích 6 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 7781 người và mật độ 1326 người/km².[1]

3298-podd-bice-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)