User Tools

Site Tools


3291-pionki-la-gi

Pionki là một thị trấn thuộc huyện Radomski, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 18 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 19120 người và mật độ 1039 người/km².[1]

3291-pionki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)