User Tools

Site Tools


3237-paj-czno-la-gi

Pajęczno là một thị trấn thuộc huyện Pajęczański, tỉnh Łódźkie ở trung tâm Ba Lan. Thị trấn có diện tích 20 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 6723 người và mật độ 332 người/km².[1]

3237-paj-czno-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)