User Tools

Site Tools


3234-pabianice-la-gi

Pabianice là một thị trấn thuộc huyện Pabianicki, tỉnh Łódźkie ở trung tâm Ba Lan. Thị trấn có diện tích 33 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 68550 người và mật độ 2078 người/km².[1]

3234-pabianice-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)