User Tools

Site Tools


3233-p-o-sk-la-gi

Płońsk là một thị trấn thuộc huyện Płoński, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 12 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 22486 người và mật độ 1938 người/km².[1]

3233-p-o-sk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)