User Tools

Site Tools


3232-ozork-w-la-gi

Ozorków là một thị trấn thuộc huyện Zgierski, tỉnh Łódźkie ở trung tâm Ba Lan. Thị trấn có diện tích 15 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 20189 người và mật độ 1306 người/km².[1]

3232-ozork-w-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)