User Tools

Site Tools


3222-ostro-ka-la-gi

Ostrołęka là một thị trấn thuộc huyện Ostrołęka, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 29 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 53710 người và mật độ 1876 người/km².[1]

3222-ostro-ka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)