User Tools

Site Tools


3221-ostr-w-mazowiecka-la-gi

Ostrów Mazowiecka là một thị trấn thuộc huyện Ostrowski, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 22 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 22536 người và mật độ 1012 người/km².[1]

3221-ostr-w-mazowiecka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)