User Tools

Site Tools


3217-opoczno-la-gi

Opoczno là một thị trấn thuộc huyện Opoczyński, tỉnh Łódźkie ở trung tâm Ba Lan. Thị trấn có diện tích 25 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 22685 người và mật độ 917 người/km².[1]

3217-opoczno-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)