User Tools

Site Tools


3191-nowy-targ-la-gi

Nowy Targ là một thị trấn thuộc huyện Nowotarski, tỉnh Małopolskie ở nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 51 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 33485 người và mật độ 656 người/km².[1]

3191-nowy-targ-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)