User Tools

Site Tools


3189-nowy-dw-r-mazowiecki-la-gi

Nowy Dwór Mazowiecki là một thị trấn thuộc huyện Nowodworski, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 28 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 27774 người và mật độ 985 người/km².[1]

3189-nowy-dw-r-mazowiecki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)