User Tools

Site Tools


3125-namys-w-la-gi

Namysłów là một thị trấn thuộc huyện Namysłowski, tỉnh Opolskie ở nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 23 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 16254 người và mật độ 719 người/km².[1]

3125-namys-w-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)