User Tools

Site Tools


3110-myszyniec-la-gi

Myszyniec là một thị trấn thuộc huyện Ostrołęcki, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 10 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 2950 người và mật độ 275 người/km².[1]

3110-myszyniec-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)