User Tools

Site Tools


3101-mszczon-w-la-gi

Mszczonów là một thị trấn thuộc huyện Żyrardowski, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 9 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 6247 người và mật độ 730 người/km².[1]

3101-mszczon-w-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)