User Tools

Site Tools


3088-mogielnica-la-gi

Mogielnica là một thị trấn thuộc huyện Grójecki, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 13 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 2384 người và mật độ 184 người/km².[1]

3088-mogielnica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)