User Tools

Site Tools


3082-milan-wek-la-gi

Milanówek là một thị trấn thuộc huyện Grodziski, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 13 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 16126 người và mật độ 1200 người/km².[1]

3082-milan-wek-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)