User Tools

Site Tools


3071-mi-dzylesie-la-gi

Międzylesie là một thị trấn thuộc huyện Kłodzki, tỉnh Dolnośląskie ở miền tây nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 14 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 2740 người và mật độ 191 người/km².[1]

3071-mi-dzylesie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)