User Tools

Site Tools


3054-marki-la-gi

Marki là một thị trấn thuộc huyện Wołomiński, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 26 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2013, dân số của thị trấn là 29032 người và mật độ 1115 người/km².[1]

3054-marki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)