User Tools

Site Tools


3030-m-awa-la-gi

Mława là một thị trấn thuộc huyện Mławski, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 35 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 29652 người và mật độ 852 người/km².[1]

3030-m-awa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)