User Tools

Site Tools


3001-lipsko-la-gi

Lipsko là một thị trấn thuộc huyện Lipski, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 16 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 5702 người và mật độ 363 người/km².[1]

3001-lipsko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)