User Tools

Site Tools


2989-li-n-h-ng-tuy-phong-la-gi

Liên Hương là một thị trấn thuộc huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

Tính đến năm 2015, dân số của thị trấn đạt 39600 người, mật độ dân số đạt 3808 người/km² và chia thành 14 khu phố. Thị trấn đang cố gắng đạt đô thị loại IV vào năm 2020

2989-li-n-h-ng-tuy-phong-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)