User Tools

Site Tools


2979-legionowo-la-gi

Legionowo là một thị trấn thuộc huyện Legionowski, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 14 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 52400 người và mật độ 3870 người/km².[1]

2979-legionowo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)