User Tools

Site Tools


2975-le-nica-la-gi

Leśnica là một thị trấn thuộc huyện Strzelecki, tỉnh Opolskie ở nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 15 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 2840 người và mật độ 196 người/km².[1]

2975-le-nica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)