User Tools

Site Tools


2974-le-na-la-gi

Leśna là một thị trấn thuộc huyện Lubański, tỉnh Dolnośląskie ở miền tây nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 8 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 4562 người và mật độ 533 người/km².[1]

2974-le-na-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)