User Tools

Site Tools


2968-lamponidae-la-gi

Lamponidae là một họ nhện. Họ này gồm có 23 chi và 191 loài.

Phân loại theo Joel Hallan Biology Catalog.

 • Asadipus Simon, 1897 (Úc)
 • Bigenditia Platnick, 2000 (Úc)
 • Centrocalia Platnick, 2000 (New Caledonia)
 • Centroina Platnick, 2002 (Úc)
 • Centrothele L. Koch, 1873 (Úc)
 • Centsymplia Platnick, 2000 (Úc)
 • Graycassis Platnick, 2000 (Úc)
 • Longepi Platnick, 2000 (Úc)
 • Notsodipus Platnick, 2000 (Úc)
 • Prionosternum Dunn, 1951 (Úc)
 • Queenvic Platnick, 2000 (Úc)
 • Lampona Thorell, 1869 (Úc)
 • Lamponata Platnick, 2000 (Úc)
 • Lamponega Platnick, 2000 (Úc)
 • Lamponella Platnick, 2000 (Úc)
 • Lamponicta Platnick, 2000 (Úc)
 • Lamponina Strand, 1913 (Úc)
 • Lamponoides Platnick, 2000 (Úc)
 • Lamponova Platnick, 2000 (Australia, New Zealand)
 • Lamponusa Platnick, 2000 (Úc)
 • Platylampona Platnick, 2004 (Úc)
2968-lamponidae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)