User Tools

Site Tools


2946-krzeszowice-la-gi

Krzeszowice là một thị trấn thuộc huyện Krakowski, tỉnh Małopolskie ở nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 18 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 10016 người và mật độ 590 người/km².[1]

2946-krzeszowice-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)