User Tools

Site Tools


2945-krynki-la-gi

Krynki là một thị trấn thuộc huyện Sokólski, tỉnh Podlaskie ở đông-bắc Ba Lan. Thị trấn có diện tích 4 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 2573 người và mật độ 672 người/km².[1]

2945-krynki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)