User Tools

Site Tools


2941-kro-niewice-la-gi

Krośniewice là một thị trấn thuộc huyện Kutnowski, tỉnh Łódźkie ở trung tâm Ba Lan. Thị trấn có diện tích 4 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 4603 người và mật độ 1101 người/km².[1]

2941-kro-niewice-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)