User Tools

Site Tools


2935-kos-w-lacki-la-gi

Kosów Lacki là một thị trấn thuộc huyện Sokołowski, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 11 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 2086 người và mật độ 180 người/km².[1]

2935-kos-w-lacki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)