User Tools

Site Tools


2929-koluszki-la-gi

Koluszki là một thị trấn thuộc huyện Łódzki Wschodni, tỉnh Łódźkie ở trung tâm Ba Lan. Thị trấn có diện tích 11 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 13399 người và mật độ 1353 người/km².[1]

2929-koluszki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)