User Tools

Site Tools


2927-kolno-la-gi

Kolno là một thị trấn thuộc huyện Kolneński, tỉnh Podlaskie ở đông-bắc Ba Lan. Thị trấn có diện tích 25 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 10486 người và mật độ 418 người/km².[1]

2927-kolno-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)