User Tools

Site Tools


2926-kolbuszowa-la-gi

Kolbuszowa là một thị trấn thuộc huyện Kolbuszowski, tỉnh Podkarpackie ở đông-nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 8 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 9156 người và mật độ 1153 người/km².[1]

2926-kolbuszowa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)