User Tools

Site Tools


2925-koby-ka-la-gi

Kobyłka là một thị trấn thuộc huyện Wołomiński, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 20 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 19723 người và mật độ 1004 người/km².[1]

2925-koby-ka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)