User Tools

Site Tools


2905-khu-d-tr-sinh-quy-n-b-m-vua-la-gi

Đàn bướm chúa di trú từ miền đông nước Canada về Khu dự trữ sinh quyển bướm vua ở Mexico

Khu bảo tồn sinh quyển bướm vua ở Mexico là một khu bảo tồn có rất nhiều loài bướm vua nghỉ ở đó. Năm 2008, UNESCO đã đưa Khu bảo tồn sinh quyển bướm chúa ở Mexico vào danh sách di sản thế giới.

Mỗi năm, hàng triệu, nếu không nói là hàng tỷ, con bướm vua bay đến nghỉ đông ở những khu rừng rậm rạp nằm cách thành phố Mexico 100 km về phía tây bắc. Vào mùa xuân, các con bướm lại bắt đầu cuộc di cư kéo dài 8 tháng đưa chúng từ miền đông Canada đến khu bảo tồn sinh quyển bướm chúa ở Mexico và ngược lại, trong giai đoạn đó 4 thế hệ liên tiếp lần lượt ra đời và chết đi.

2905-khu-d-tr-sinh-quy-n-b-m-vua-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)