User Tools

Site Tools


2888-kartuzy-la-gi

Kartuzy là một thị trấn thuộc huyện Kartuski, tỉnh Pomorskie ở bắc Ba Lan. Thị trấn có diện tích 7 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 14922 người và mật độ 2194 người/km².[1]

2888-kartuzy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)