User Tools

Site Tools


2880-kamie-sk-la-gi

Kamieńsk là một thị trấn thuộc huyện Radomszczański, tỉnh Łódźkie ở trung tâm Ba Lan. Thị trấn có diện tích 12 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 2867 người và mật độ 239 người/km².[1]

2880-kamie-sk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)