User Tools

Site Tools


2879-kamie-kraje-ski-la-gi

Kamień Krajeński là một thị trấn thuộc huyện Sępoleński, tỉnh Kujawsko-Pomorskie ở trung-bắc Ba Lan. Thị trấn có diện tích 4 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 2344 người và mật độ 642 người/km².[1]

2879-kamie-kraje-ski-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)