User Tools

Site Tools


2870-k-pice-la-gi

Kępice là một thị trấn thuộc huyện Słupski, tỉnh Pomorskie ở bắc Ba Lan. Thị trấn có diện tích 6 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 3750 người và mật độ 614 người/km².[1]

2870-k-pice-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)