User Tools

Site Tools


2868-k-dzierzyn-ko-le-la-gi

Kędzierzyn-Koźle là một thị trấn thuộc huyện Kędzierzyńsko-kozielski, tỉnh Opolskie ở nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 124 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 64322 người và mật độ 520 người/km².[1]

2868-k-dzierzyn-ko-le-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)