User Tools

Site Tools


2839-jas-o-la-gi

Jasło là một thị trấn thuộc huyện Jasielski, tỉnh Podkarpackie ở đông-nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 37 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 36932 người và mật độ 1011 người/km².[1]

2839-jas-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)