User Tools

Site Tools


2830-izbica-kujawska-la-gi

Izbica Kujawska là một thị trấn thuộc huyện Włocławski, tỉnh Kujawsko-Pomorskie ở trung-bắc Ba Lan. Thị trấn có diện tích 2 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 2753 người và mật độ 1229 người/km².[1]

2830-izbica-kujawska-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)